လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂
ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃
ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄
ညိဳတိုတိုေမွာင္ေတာင္ေတာင္ကိစၥ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄


(ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေတာသံုးေတာင္၏ သစ္ရြက္မ်ား (စကားေျပာအက္ေဆး) – သစၥာနီ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s