လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၂ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

Leave a comment

– (ေနမ်ိဴး/ အထီးက်န္ လူအုပ္ၾကီး/ လူၾကိဳက္နည္းတဲ့ အႏုပညာ/ ကဗ်ာေသဆံုးျခင္း/ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံသယျဖစ္မႈ)

[5 JPGs / 584 KB]

Like This!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.