လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၄ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

တိမ္လႊာမို႕မို႕လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔ – ၁ (ေအာင္ခင္ျမင့္)

Leave a comment

– အဖြင့္တီးလံုး/ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း/ ၁၉၆၀၊၇၀ႏွစ္မ်ား/ ဆိုရွယ္လစ္လြန္ ဟင္းလင္းျပင္/
ထူးအိမ္သင္၏ သက္ၿငိမ္/ ကတ္ကိုဘိန္း၏ ၾသဇာ/ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ

“မႈိင္းျပာရီၫို႕ တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္”ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၏ သီခ်င္းျဖစ္ရာ “တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္မွသည္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္အႏုပညာဆီသို႔” ေဆာင္းပါးစဥ္ကား ၿမိဳ႕မၿငိမ္းေခတ္မွ ယခုေခတ္ကာလသို႔ ဘယ္သူေတြက ဘယ္သို႕ ခ်ီတက္ခဲ့ေလသနည္း ဟူေသာ ေကာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေလသည္။ စစ္တမ္းႏွင့္ စာတမ္းအဆင့္ထိ မဟုတ္ပါ။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ ရႈျမင္ခ်က္မွ်သာ၊ ထိုသူတစ္ေယာက္၏ ယူဆခ်က္တစ္ခုကား ထိုခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ စာေရးဆရာ၊ အႏုပညာသည္မ်ားမွာ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔သမားမ်ား ျဖစ္သတဲ့၊ သူက Contrary ဟူေသာ စကားလံုးကို ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ဟူ၍ ျမန္မာျပန္သည္။ အစဥ္အလာေနာက္သို႕ မလိုက္သူမ်ား (၀ါ) အသစ္တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား၊ လုပ္လိုသူမ်ားဟု ဆိုလိုသည္။[11 JPGs / 1.07 MB]


Like This!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.