လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂၽြိဳက္စ္ (သစၥာနီ)

Leave a comment

အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂၽြိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၆


(ကဗ်ာစက္မႈနည္းပညာနဲ႔ ကဗ်ာဆရာ၊ အပိုင္းအစမ်ား။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s