လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂
ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃
ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄
ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅


(ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေတာသံုးေတာင္၏ သစ္ရြက္မ်ား (စကားေျပာအက္ေဆး) – သစၥာနီ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s