လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)

Leave a comment

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃


(ဟန္သစ္ မဂၢဇင္း – ဇြန္၊ ၁၉၉၅။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s