လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၆ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၆ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၆ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၇ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၇ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၇ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၈ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၈ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၈ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၈ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၉ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၉ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၉ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၉ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၀ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၀ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၀ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၀ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၂ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၂

[image rebuilds required]

ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၄ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၄ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၅ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁၅tsn_panpwint15_c


(အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္လူ – သစၥာနီ။ အေနာ္မာ စာအုပ္တိုက္ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၁။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s