လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ေလွကားႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅


(အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္လူ – သစၥာနီ။ အေနာ္မာ စာအုပ္တိုက္ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၁။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s