လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ)

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅ဗႏၶာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅


(ဟန္သစ္ မဂၢဇင္း – စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၉၆။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s