လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ)

Leave a comment

ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏြားႏို႔ေသာက္သူမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂


(စကၠဴေပၚကသစ္ပင္ႏွင့္ အျခား၀တၳဳဳတိုမ်ား – သစၥာနီ။ ၁၉၉၇ – အေနာ္မာ စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s