လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ)

Leave a comment

အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) -  စာမ်က္ႏွာ ၄အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၅အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၆အလြမ္းမပါေသာ ျပဇာတ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၇


(သဘင္ မဂၢဇင္း – မတ္၊ ၁၉၈၈။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s