လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ)

Leave a comment

လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄လူ၏ ကြန္တိုမ်ဥ္းမ်ား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄


(စကၠဴေပၚကသစ္ပင္ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား – သစၥာနီ။ အေနာ္မာ စာအုပ္တိုက္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s