လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

၃၁ ဘံု – အျခားဘံုမ်ား (ေအာင္ခင္)

Leave a comment

လူ႔ဘံု (ေအာင္ခင္)

လူ႔ဘံု (ေအာင္ခင္)

မိစၦာဘံု (ေအာင္ခင္)

မိစၦာဘံု (ေအာင္ခင္)

စၾက၀ဠာ (ေအာင္ခင္)

စၾက၀ဋာ ကုေဋတသိန္း (ေအာင္ခင္)


အိပ္ေမ်ာလာေသာ အညာေလွမ်ား (ေအာင္ခင္)

အိပ္ေမ်ာလာေသာ အညာေလွမ်ား (ေအာင္ခင္)

(ေအာင္ခင္)

(ေအာင္ခင္)
Src: Daw Cho Cho Aung @Facebook

Mirrored: NangNyi.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s