လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနသို႔ေလာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

T r i b u t e 6 5ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနသို႔ေလာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနသို႔ေလာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၂ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနသို႔ေလာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၃ဘံုထြတ္နန္းေတာင္ ေနသို႔ေလာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၄


(စတိုင္သစ္ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၄။ ပန္းခ်ီ – ခင္ေမာင္ရင္။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s