လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

Samuel Beckett

ပိတ္ထားေသာ ေနရာ (ျမတ္သစ္)

Leave a comment

ပိတ္ထားေသာ ေနရာ (ျမတ္သစ္)ပိတ္ထားေသာ ေနရာ (ျမတ္သစ္)


(သရဖူမဂၢဇင္း – အမွတ္ ၂၁၊ ၁၉၉၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s