လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး)

Leave a comment

ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး)ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၁ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၁ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၁ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၁ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၂ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၃ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၃ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၃ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၄ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၄ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - ၄ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၅ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၅ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၅ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၆ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၆ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ (ဂ်ဴး) - စာမ်က္ႏွာ ၆


(စာေပဂ်ာနယ္ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၁၉၉၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s