လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၁ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၂ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၂ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၂ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၃ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) - စာမ်က္ႏွာ ၃ခံစားၾကည့္ပါ မၾကည္ျပာ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္) – စာမ်က္ႏွာ ၄


(ခ်ယ္ရီ မဂၢဇင္း – စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၈၆။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s