လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူး (လွသန္း)

1 Comment

မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူး (လွသန္း)


(ရနံ႔သစ္ – ေမ၊ ၁၉၉၇)

One thought on “မင္းတစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူး (လွသန္း)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s