လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အရိပ္တို႔ရဲ့ ပထမအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ (ေမာင္ျပည့္မင္း)

Leave a comment

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အရိပ္တို႔ရဲ့ ပထမအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ (ေမာင္ျပည့္မင္း)


(ေခတ္လြန္ကဗ်ာလႈပ္ရွားမႈ – ၁၊ ျမင္းစိုင္းသူမ်ား – ဇြန္၊ ၁၉၇၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s