လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

စိတ္ေၾကကြဲရမႈ ရာဇ၀င္ အခင္းအက်င္း (ခင္ေအာင္ေအး)

Leave a comment

စိတ္ေၾကကြဲရမႈရာဇ၀င္ အခင္းအက်င္း (ခင္ေအာင္ေအး)


(လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကဗ်ာ – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ခင္ေအာင္ေအး။ ေရႊပေဒသာ – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s