လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒီေဂ်ေရာဘတ္ ေန႔လည္ခင္း (မင္းထက္ေမာင္)

Leave a comment

ဒီေဂ်ေရာဘတ္ ေန႔လည္ခင္း (မင္းထက္ေမာင္) - ၁ဒီေဂ်ေရာဘတ္ ေန႔လည္ခင္း (မင္းထက္ေမာင္) - ၂ဒီေဂ်ေရာဘတ္ ေန႔လည္ခင္း (မင္းထက္ေမာင္) - ၃


(ရနံ႔သစ္ – ၁၉၉၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s