လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငါ့နာမည္တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ အကၤ်ီသစ္တစ္ထည္ (ခ်စ္ထြန္း)

Leave a comment

ငါ့နာမည္တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ အကၤ်ီသစ္တစ္ထည္ (ခ်စ္ထြန္း)

(ခ်ယ္ရီ – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s