လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ျပႆဒါးေန႔မွာ ကဗ်ာေရးျခင္း (ေအာင္သစ္ေ၀)

1 Comment

ျပႆဒါးေန႔မွာ ကဗ်ာေရးျခင္း (ေအာင္သစ္ေ၀)


(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၀)

One thought on “ျပႆဒါးေန႔မွာ ကဗ်ာေရးျခင္း (ေအာင္သစ္ေ၀)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s