လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တနလၤာေန႔မွာ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

1 Comment

တနလၤာေန႔မွာ (ေအာင္ခ်ိမ့္)


(ကလ်ာ – စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၉၄)

One thought on “တနလၤာေန႔မွာ (ေအာင္ခ်ိမ့္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s