လမ္းအိုေလး

beyond chaOs


Leave a comment

တိမ္ညိဳေန၀န္းငွက္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Mirrored : KhitPyaing.ORG


Leave a comment

ဆစ္ဂ္မန္ဖရြိဳက္ပတ္ပ်ိဳး (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Mirrored: KhitPyaing.ORG

သစၥာနီ


Leave a comment

အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂၽြိဳက္စ္ (သစၥာနီ)

အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
အေတာင္ပံႏွင့္လူသား သို႔မဟုတ္ ဂ်ိမ္းစ္ဂ်ိဳက္စ္ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


2 Comments

နတ္စကား (သုခမိန္လႈိင္)

နတ္စကား (သုခမိန္လႈိင္)

(မေဟသီ၊ ၾသဂုတ္ – ၂၀၀၁)

သစၥာနီ


Leave a comment

ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ)

ကမၻာၾကီး ဖ်ားနာေနပါသေလာ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading


Leave a comment

Relocate (သစၥာနီ_၃);


Leave a comment

ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ)

ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ပန္းပြင့္ႏွင့္လူ (သစၥာနီ) - စာမ်က္နွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ)

အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁အခ်ိန္လိုက္မုဆိုး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)

အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ)အေရးမၾကီးတဲ့စကား (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading

သစၥာနီ


Leave a comment

သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ)

သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁သံေခ်းတက္ေနေသာ တြယ္အပ္ကေလး (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁ Continue reading