လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေရကန္တိုင္းမွာအိမ္ရွိတယ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ေရကန္တိုင္းမွာ အိမ္ရွိတယ္
ၿပီး အိမ္တိုင္းမွာ မီးဖိုရွိတယ္
ၿပီး မီးဖိုတိုင္းမွာ အိုးရွိတယ္
ၿပီး အိုးတိုင္းမွာ အဖံုးရွိတယ္
ၿပီး လက္ကိုင္တိုင္းမွာ ရိုးတံရွိတယ္
ၿပီး ရိုးတံတိုင္းမွာ အဖ်ားအနားရွိတယ္
ၿပီး အဖ်ားအနားတိုင္းမွာ အတြင္းလိုင္နင္ရွိတယ္
ၿပီး အတြင္းလိုင္နင္တိုင္းမွာ နယ္နိမိတ္အစြန္းရွိတယ္
ၿပီး နယ္နိမိတ္အစြန္းတိုင္းမွာ အကြဲေၾကာင္းရွိတယ္
ၿပီး အကြဲေၾကာင္းတိုင္းမွာ ဆင္ေျခေလွ်ာကမူေလးရွိတယ္
ၿပီး ဆင္ေျခေလွ်ာကမူေလးတိုင္းမွာ သခ်ာၤပုစာၦရွိတယ္
ၿပီး သခ်ာၤပုစာၦတိုင္းမွာ ဆခြဲကိန္းရွိတယ္
ၿပီး ဆခြဲကိန္းတိုင္းမွာ မ်က္ႏွာရွိတယ္
ၿပီး မ်က္ႏွာတိုင္းမွာ အေတြးရွိတယ္
ၿပီး အေတြးတိုင္းမွာ ေထာင္ေခ်ာက္ရွိတယ္
ၿပီး ေထာင္ေခ်ာက္တိုင္းမွာ တံခါးရွိတယ္
ၿပီး တံခါးတိုင္းမွာ ေဘာင္ရွိတယ္
ၿပီး ေဘာင္တိုင္းမွာ အမိုးရွိတယ္
ၿပီး အမိုးတိုင္းမွာ အိမ္ရွိတယ္
ၿပီး အိ္မ္တိုင္းမွာ ေရကန္ရွိတယ္။     ။

Every Lake Has A House ( Charles Bernstein)

Every lake has a house
& every house has a stove
& every stove has a pot
& every pot has a lid
& every lid has a handle
& every handle has a stem
& every stem has an edge
& every edge has a lining
& every lining has a margin
& every margin has a slit
& every slit has a slope
& every slope has a sum
& every sum has a factor
& every factor has a face
& every face has a thought
& every thought has a trap
& every trap has a door
& every door has a frame
& every frame has a roof
& every roof has a house
& every house has a lake.

(ေဇယ်ာလင္း၏ ‘အမိုးတိုင္းမွာ အိမ္ရွိတယ္’ ေဆာင္းပါး၊ ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s