လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တီဗီဖန္သားျပင္ၾကီးဖြင့္လ်က္ (ေမာင္ယုပိုင္) – Cover Art

1 Comment

တီဗီဖန္သားျပင္ၾကီးဖြင့္လ်က္ (ေမာင္ယုပိုင္) - Cover Art

တီဗီဖန္သားျပင္ၾကီးဖြင့္လ်က္ (ေမာင္ယုပိုင္) - Cover Art

One thought on “တီဗီဖန္သားျပင္ၾကီးဖြင့္လ်က္ (ေမာင္ယုပိုင္) – Cover Art

  1. ေယြး ေရာက္တရ္။ နန္းညီ ဆိုသူ ေက်းဇူးနဲ႔။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s