လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား (ေဇယ်ာလင္း)

လႊမ္းမိုးမႈအၿပီး တင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာႏံုးမ်ား (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

လႊမ္းမိုးမႈအၿပီး တင္က်န္ခဲ့ေသာႏံုးမ်ား (ေဇယ်ာလင္း)


(ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s