လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ (မိုးေ၀း)

2 Comments

mw_hinterland.jpg

ေရစီးက တအားသန္တယ္

(ျမွားနတ္ေမာင္ – ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၀)

2 thoughts on “ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ (မိုးေ၀း)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s