လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

AD 2010 (ၿငိမ္းေဇဦး)

Leave a comment

အေလ်ာ္အစားကေတာ့
အနာဂတ္နဲ႕ ၀ိညာဥ္ပဲ။

ၿငိမ္ေပမယ့္
လိမ္ေနတဲ့ေကာင္။

ယုတ္ေပမယ့္
ဟုတ္ေနတဲ့ေကာင္။

ညာေပမယ့္
သာေနတဲ့ေကာင္။

ထူေပမယ့္
အူေနတဲ့ေကာင္။

ၾကံေပမယ့္
မဟန္ေလတဲ့ေကာင္။

ပုပ္ေပမယ့္
ျမဳပ္မေနတဲ့ေကာင္။

ေဟာဒီဂ်င္၀ိုင္းမွာ
ၾကိဳက္ရာကိုထိုး
ေသာက္က်ိဳးနည္း
ေျခာက္မ်ိဳးထဲ   ့  ့  ့  ။     ။

(Src: )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s