လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အနက္ေရာင္ ၀ါက်မ်ား (ေနမ်ိဳး)

2 Comments

အနက္ေရာင္ ၀ါက်မ်ား - ေနမ်ဳး

အနက္ေရာင္ ၀ါက်မ်ား - ေနမ်ိဳး

2 thoughts on “အနက္ေရာင္ ၀ါက်မ်ား (ေနမ်ိဳး)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ « Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s